Από την 25η Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ.2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία μας με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, σας ενημερώνει για τον τρόπο που  προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας, συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και για το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε περίπτωση εναντίωσής σας σε ότι αφορά στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και γενικότερα την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική όποτε αυτή κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο και η σχετική ενημέρωσή σας θα γίνεται με την εμφάνιση της αναθεωρημένης έκδοσης  στον Ιστότοπο μας.

Προσωπικά Δεδομένα : Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τους σκοπούς οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την δραστηριότητα μας και διαχειριζόμαστε αυτά τα στοιχεία με μεγάλη υπευθυνότητα.

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς συνδέονται άμεσα είτε με την μεταξύ μας σύμβαση, είτε με τις υπηρεσίες η/και τα προϊόντα που επιλέγετε να σας παρέχουμε.

Η εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση  με κανέναν τρόπο σε «ευαίσθητα»  προσωπικά δεδομένα εκτός, αν αυτό επιβάλλεται από το σκοπό της σύμβασης το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, το Νόμο και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σκοπός και Νομιμότητα επεξεργασίας: (α) Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και η παροχή των υπηρεσιών μας. (β) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. (γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο. (δ) Τέλος επεξεργαζόμαστε  τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας προσφέρουμε την βέλτιστη υπηρεσία, για να εξυπηρετήσουμε την προ-συμβατική ή συμβατική μεταξύ μας έννομη σχέση, για να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες και προσφορές, για να απαντούμε σε αιτήματά σας, για την διαφύλαξη εννόμων συμφερόντων είτε δικών μας είτε δικών σας, για να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας και να λαμβάνουμε τη γνώμη σας για την βελτίωση αυτών, για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά ) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε, για την διοικητική οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας, για την διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων σας.

Αποδέκτες : Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτους εκτός από τις Δημόσιες Υπηρεσίες που εκ του Νόμου δύνανται να έχουν πρόσβαση.  Σε κάθε περίπτωση η παροχή πρόσβασης στα δεδομένα σας στους αρμόδιους φορείς,  θα είναι η απολύτως αναγκαία και εκ του Νόμου εκπορευόμενη. Η Εταιρεία μας ενδέχεται, αφού εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητά τους, να παράσχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες ώστε να είναι εφικτή η προσφορά υπηρεσιών προς εσάς.

Τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία  των προσωπικών σας δεδομένων: α) Να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας όπως και την προέλευσή τους και να αιτείστε αντίγραφά τους (δικαίωμα προσβάσεως).

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως).

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία μας (δικαίωμα εναντιώσεως).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας μας (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσετε από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχετε παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή συγκατάθεση που έχετε δώσει.

η) Η εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας υπάρχει πιθανότητα η ανωτέρω προθεσμία να παρατείνεται κατά περίπτωση και εφόσον απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αιτημάτων και την πολυπλοκότητά τους. Οι πιθανές απορρίψεις του αιτήματος σας θα αιτιολογούνται.

θ) Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, να αρνηθεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας.  Η άρνηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να σας γνωστοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων στην παρούσα προθεσμιών.

ι) Εάν έχουμε αμφιβολίες σχετικά με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, υπάρχει πιθανότητα να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του.

κ) Να προσφύγετε στην Αρμόδια Αρχή για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την μεταξύ μας συνεργασία, σύμβαση, παροχή υπηρεσίας και την προσβολή των δικαιωμάτων σας. Αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475628.

Προστασία και Διαφύλαξη των Δεδομένων : Η εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο προσωπικό, που δεσμεύεται με αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

Δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων,  όπως και εσάς, εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα και συμφέροντά  σας.

Υποχρεώσεις χρηστών ιστότοπων: Με την χρήση των ιστοτόπων της Εταιρείας βεβαιώνετε ότι είστε ενήλικοι. Αν είστε ανήλικοι πρέπει να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση των Ιστοτόπων καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική μέριμνα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων.

Η εταιρεία δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που συλλέχθησαν νομίμως από τρίτα μέρη, και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων : Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που διατηρούμε μπορεί να διαγράφεται κατόπιν αιτήματός σας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την ισχύουσα κατά περίπτωση Νομοθεσία.

Μετά το πέρας του συμβατικού (για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας) και νόμιμου χρόνου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται από τα αρχεία και το σύστημα μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρείας μας.  Η νομιμότητα ορίζεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση Νομοθεσία (Ασφαλιστική, Φορολογική  κλπ).

Επικοινωνία : Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε να ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρείας μας, τηλ.: 2105584040 φαξ: 2104920680 e-mail: info@vrico.gr.